کارکنان اداره کل

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دکتر حمید سلیمانی مهر

پست سازمانی: مدیر دفتر امور اقتصادی، دانش بنیان و سرمایه گذاری

__________________________________________________________________________________________________________________________________

محمد صالحی پناه

پست سازمانی: رییس اداره امور پشتیبانی شرکتهای دانش بنیان

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

فرزام ابراهیم زاده

پست سازمانی: کارشناس مسئول اداره اموراقتصادی دانش بنیان وسرمایه گذاری